aboutbrngs on SoundBetter

aboutbrngs

تفاوت اصلي رولبرينگ و بلبرينگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهاي وارده است. بطور کلي بار وارده بر انواع نمایندگی بلبرینگ تیمکن رولبرينگ ها و بلبرينگ ها به دو صورت شعاعي ومحوري مي باشد و بسته به موقعيت و شرايطي که بلبرينگ مورد استفاده قرار مي گيرد يکي از اين دو بار ويا هردو بار بر آن وارد مي شوند.در مواقعي که فشار از نوع شعاعي باشد، مي توان از رولبرينگ ها استفاده کرد، زيرا رولبرينگ ها در برابر اين نوع بارها بسيار مقاوم اند و درصورتي که هردو بار شعاعي و محوري وارد شود، از بلبرينگ ها مي توان استفاده کرد. تفاوت اصلي رولبرينگ و بلبرينگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهاي وارده است. بطور کلي بار وارده بر انواع بلبرینگ kyk ژاپن رولبرينگ ها و بلبرينگ ها به دو صورت شعاعي ومحوري مي باشد و بسته به موقعيت و شرايطي که بلبرينگ مورد استفاده قرار مي گيرد يکي از اين دو بار ويا هردو بار بر آن وارد مي شوند.در مواقعي که فشار از نوع شعاعي باشد، مي توان از رولبرينگ ها استفاده کرد، زيرا رولبرينگ ها در برابر اين نوع بارها بسيار مقاوم اند و درصورتي که هردو بار شعاعي و محوري وارد شود، از بلبرينگ ها مي توان استفاده کرد. تفاوت اصلي رولبرينگ و بلبرينگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهاي وارده است. بطور کلي بار وارده بر انواع نمایندگی بلبرینگ nsk رولبرينگ ها و بلبرينگ ها به دو صورت شعاعي ومحوري مي باشد و بسته به موقعيت و شرايطي که بلبر

Tell me about your project and how I can help, through the 'Contact' button above.